ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
ประธานกรรมการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหอพัก
ผศ.ศิรินทร์ ใจเที่ยง
ประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา
ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ
รองประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา
คุณศุภลักษณ์ ศุภปรีชา
ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
คุณรัชดาฤดี บัณฑิต
รองผู้จัดการปฏิบัติการ
ศิริพงศ์ อริยสุนทร
เลขาธิการสภานักศึกษา
อดีตประธาน กพน. 2551,2552
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา