นายอำนาจ เอี่ยมมา (ไอซ์)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-5144-1995, 0-2151-3006
อีเมลล์ : power_iceberg@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ประถมศึกษา
โรงเรียนปราณีนวบุตร จังหวัดสมุทรปราการ
2547
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2550
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2550
รองประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
2550
นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น โรงเรียนสมุทรปราการ
2550
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Talk Show ต่อต้านยาเสพติด ระดับภาคกลาง
2550
รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ระดับจังหวัด
2549
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานโครงการ No Smoking Acting Contest 2007 To Be No.1
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ
   -
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา รวมทั้งคิด สร้างสรรค์ พัฒนาระบบด้านการประชาสัมพันธ์ ภายในหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา