นายอภิวัฒน์ ศรีสำราญ (อาร์ท)
รองประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-4747-5919, 0-2151-3006
อีเมลล์ : art_apiwat@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากบ่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร
2547
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
2550
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2552
ประธานฝ่ายวิชาการ โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
2551
ประธานฝ่ายวิชาการและกิจกรรม โครงการพี่จุดประกายฝันเพื่อน้อง อบจ.สุราษฎร์ธานี
2551
ประธานฝ่ายวิชาการและกิจกรรม โครงการสภานักเรียนไทยกับอนามัยการเจริญพันธุ์
2550
รางวัลชมเชย การแต่งคำประพันธ์วันแม่แห่งชาติ มูลนิธิไทยคม
2550
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรัฐศาสตร์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
2549
เยาวชนผู้นำ สโมสรโรตารีสากล (ภาค 3350)
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
   -
ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการ และงานสื่อสารองค์การ รวมทั้งเป็นผู้รักษาการแทนประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ลำดับ 1
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา