นายอัฐนันท์ พรมพาดี (อัฐ)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-7565-9725, 0-2151-3006
อีเมลล์ : authnant_1100@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2550
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
2553
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2553
รางวัลผู้ประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
   -
รับผิดชอบงานด้านการประสานงานการประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา การประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมหอพักนักศึกษาประจำเดือน ดูแลงานด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานด้านความสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา รวมทั้งทำหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา