นายจิรวัฒน์ คูณขาว (แชมป์)
เลขานุการคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-1582-3139, 0-2151-3006
อีเมลล์ : aunji09@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2545
ประถมศึกษา
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
2548
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
2551
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2551
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประเทศ
2550
กรรมการนักเรียนฝ่ายการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
   -
รับผิดชอบงานด้านการประสานงานการประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา การประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมหอพักนักศึกษาประจำเดือน ดูแลงานด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ งานด้านความสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา รวมทั้งทำหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา