นายกันตทัศน์ สุพรรณชนะบุรี (กัปตัน)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-3757-7423, 0-2151-3006
อีเมลล์ : kantatat_pt@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2550
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2553
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2552
ประธานชุมนุม scrabble ม.ปลาย
2551
ชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริการอาคารและสถานที่
   -
รับผิดชอบงานด้านการจัดเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหอพัก ตลอดจนการติดต่อประสานงานด้านจัดเตรียมสถานที่กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงายภายนอก รวมถึงการประสานงานด้านอาคารสถานที่พักอาศัยกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพื่อนนักศึกษาหอพัก
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา