นายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง (กอล์ืฟ)
รองประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-3777-2025, 0-2151-3006
อีเมลล์ : kittichai-golf@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2545
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร
2548
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
2551
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2551
การแข่งขัน Speech ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ
2550
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์
   -
ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายฝ่ายยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย งานการเงินและงบประมาณ และงานแผนงานและประเมินผล รวมทั้งเป็นผู้รักษาการแทนประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ลำดับ 3
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา