นายนภพล แสงศรีเพ็ญกุล (เคโอ)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-4017-1110, 0-2151-3006
อีเมลล์ : otokung_oat
@hotmail.com

 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ประถมศึกษา
-
2547
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2550
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
-
-
-
-
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอนุกรรมการหอพักนักศึกษา
   -
รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแล การติดต่ประสานงาน การประเมินงาน ของอนุกรรมการหอพักนักศึกษา (สตาฟหอพัก)
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา