นายนพพล วัฒนากร (ชั้ย)
ประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-3909-6837, 0-2151-3006
อีเมลล์ : n.wattanakorn@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
ประถมศึกษา
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2550
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2553
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2553
เลขานุการคณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2551
ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบคัดเลือกภาคกลาง
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   - บริหาร อำนวยการ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา คณะทำงานหอพักนักศึกษา หรืออนุกรรมการหอพักนักศึกษา รวมทั้งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ในกิจการภายนอก และกำกับดูแลกลุ่มกิจกรรมในหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา