นายพีระศักดิ์ ชินชันพงษ์ (โบ้ท)
ประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-3407-6766, 0-2151-3006
อีเมลล์ : peerasak.ccp@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2545
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
2548
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
2551
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2552
รับพระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
2552
รองประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551
กรรมการสภานักเรียนไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2550
ยุวชนประชาธิปไตย รุ่น 1/2550 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2549
ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   - บริหาร อำนวยการ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา คณะทำงานหอพักนักศึกษา หรืออนุกรรมการหอพักนักศึกษา รวมทั้งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ในกิจการภายนอก และกำกับดูแลกลุ่มกิจกรรมในหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา