นายพงศธร ธนสาร (กานต์)
รองประธานกรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-9410-9122, 0-2151-3006
อีเมลล์ : teencenter_karn@hotmail.com
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2545
ประถมศึกษา
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
2548
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
2551
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2551
รับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2550
ได้รับคัดเลือกเป็นยุวชนประชาธิปไตยดีเด่น ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสเปน อิตาลี โปรตุเกส
2550
ยุวชนประชาธิปไตย รุ่น 1/2550 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2549
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานฝ่ายกิจกรรม
   -
ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายฝ่ายกิจกรรม ประกอบด้วย งานอนุกรรมการหอพัก งานห้องสมุดหอพัก งานกำกับดูแลกลุ่มกิจกรรมหอพัก รวมทั้งเป็นผู้รักษาการแทนประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ลำดับ 2
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา