นายประกิต หลักบุญ (อ๊อฟ)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 08-3542-5245, 0-2151-3006
อีเมลล์ : a_
of_peach@hotmail.com

 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี
2547
ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2550
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปัจจุบัน
กำลังศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
2551
คณะทำงานโครงการสภานักเรียนไทยกับอนามัยการเจริญพันธุ์
2550
กรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ ฝ่ายปฏิบัติการ
   -
รับผิดชอบงานด้านการจัดสวัสดิการภายในหอพักนักศึกษา รับเรื่องและติดตามเรื่องเรียนร้องหอพักนักศึกษา รวมไปถึงการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสวัสดิการหอพักนักศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา