นางสาวประภาพรรณ รัตนะ (หยา)
กรรมการหอพักนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ
  คณะสังคมสงเตราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 0-2151-3006
อีเมลล์ :
 
คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ประถมศึกษา
-
2547
ช่วงชั้นที่ 3
-
2550
ช่วงชั้นที่ 4
-
ปัจจุบัน
กำลังศึกษาสังคมสงเคาะห์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ความภาคภูมิใจ

ปี
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
 

ขอบข่ายงาน / ความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานนโยบายและแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์
   -
รับผิดชอบงานด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ ของคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา