ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร 2551  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา (สืบแทน)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสภากาแฟ ปีการศึกษา 2552  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2552  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาศักยภาพ ปีการศึกษา 2552  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องนอนสวยด้วยมือเรา  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "ลมหายใจหอ"  
   
   
     
     
     
     
     
     
 
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา