หัวข้อข่าว
   การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการหอพักนักศึกษา
วันที่/สถานที่
   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา 216 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการหอพักนักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแกนนำนักศึกษาผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับสลากหอพัก ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเป็นประเด็นในการจัดงานเด็กหอพบอธิการบดีต่อไป
 


ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ