หัวข้อข่าว
   การศึกษาดูงานสำนักงานบริหารกิจการหอพักและคณะกรรมการนิสิตหอพัก มศว. องครักษ์
วันที่/สถานที่
   วันที่ 6 กันยายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) พร้อมด้วย คณะอาจารย์หอพักนักศึกษา ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมหอพักนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารกิจการหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก คุณรัชนีบูรณ์ ผิวสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน บุคลากร และคณะกรรมการนิสิตหอพัก หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมยังอาคารหอพักต่าง ๆ

ภาพข่าว : คุณกิตติพล กลับทอง ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ