หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
วันที่/สถานที่
   วันที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 08.00 - 12.00 ร. ณ ยิมอินเตอร์โซน
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) ร่วมกับคณะอาจารย์หอพัก และผู้ช่วยอาจารย์หอพัก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรมจากกลุ่มกิจกรรมในกำกับ และคณะกรรมการนักศึกษาคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะทำงานเลือกตั้งประจำมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแสดงจากกองสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และประธานกรรมการบริหารหอพัก เป็นประธานพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม

ภาพข่าว : นายอำนาจ เอี่ยมมา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ