หัวข้อข่าว
   การเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
วันที่/สถานที่
   วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหอพักนักศึกษา
   คณะกรรมการหอดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรอง คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จากผู้สมัครพรรคภูมิใจโดม ซึ่งไดมีการลงมติโดยนักศึกษาจากทุกอาคารหอพัก ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 1,997 คน แบ่งเป็น รับรอง 1,720 เสียง ไม่รับรอง 178 เสียง และบัตรเสีย 99 เสียง

ภาพข่าว : คุณกิตติพล กลับทอง ผู้ช่วยอาจารย์หอพัก
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ