หัวข้อข่าว
   กิจกรรมแรกพบคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
วันที่/สถานที่
   วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดกิจกรรมแรกพบคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ปี 2552 เพื่อให้ กพน. ได้พบกับผู้บริหาร และคณะอาจารย์หอพัก ผู้ช่วยอาจารย์หอพัก และผู้แทนสำนักงานจัดการทรัพย์สิน โดยในปีนี้ อาจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหอพัก ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ ผศ.ศิรินทร์ ใจเที่ยง ประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา และผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา พบปะกับ กพน. แทน รวมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณรัชดาฤดี บัณฑิต รองผู้จัดการปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน คุณณัฐพร คำวัน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและผู้ช่วยอาจารย์หอพัก คุณวิชุตา สวัสดิราช คุณพรทิพย์ บูรณะฤดี คุณจินดา ธาตรีมนตรี ผู้ช่วยอาจารย์หอพัก และนางสาวจิดาภา รติรุ่งเรือง ประธาน กพน. ปี 2549 ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนกับ กพน. ชุดใหม่ด้วย

ภาพข่าว : คุณกิตติพล กลับทอง ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ