หัวข้อข่าว
   การสัมมนาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
วันที่/สถานที่
   วันที่ 5-6 กันยายน 2552 ณ บ้านแก้วรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาหอพัก ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กพน. และคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมในกำกับ คณะอาจารย์หอพัก และผู้ช่วยอาจารย์หอพัก ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งเป็นการพักผ่อนก่อนการเริ่มดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณใหม่ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมสัมมนา การระดมความคิดเห็น การเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล

ภาพข่าว : คุณกิตติพล กลับทอง ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ