หัวข้อข่าว
   การประชุมพิจารณางบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาหอพัก ปีงบประมาณ 2553
วันที่/สถานที่
   วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดประชุมพิจารณางบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2553 โดยมี นายศิริพงศ์ อริยสุนทร ประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา เป็นประธานการประชุม และคุณวิชุตา สวัสดิราช ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีวาระพิจารณางบประมาณแผนงานโครงการ ของกลุ่มกิจกรรมในกำกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ITTAG ชมรมพัฒนาศักยภาพ สโมสรนักศึกษาสภากาแฟ และกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุมัติวงเงิน 600,000 บาท ส่งต่อไปยังคณะกรรมการกลางพิจารณางบประมาณต่อไป

ภาพข่าว : นายจิรวัฒน์ คูณขาว
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ