หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดการประชุมตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายหอพักนักศึกษา
วันที่/สถานที่
   วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 210 อาคารอินเตอร์โซน
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายหอพักนักศึกษา หัวข้อ "ลมหายใจหอ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา อัศวเพิ่มพูลผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณรัชดาฤดี บัณฑิต รองผู้จัดการปฏิบัติการ คุณวิชุตา สวัสดิราช ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา (แทน) ประธานอาจารย์หอพักนักศึกษา นายณัฐพล จงผดุงสัตย์ ผู้แทนชมรมภาพถ่ายมหาวิทยาลัยฯ นายศิริพงศ์ อริยสุนทร ประธาน กพน. และนายกิตติชัย วรรณไกรรุ่ง รองประธาน กพน. เป็นเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอำนาจ เอี่ยมมา์
ภาพข่าว : คุณกิตติพล กลับทอง ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ