หัวข้อข่าว
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายหอพัก
วันที่/สถานที่
   วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารอินเตอร์โซน
   คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.) จัดพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายหอพักนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานกรรมการบริหารหอพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา อัศวเพิ่มพูลผล รองประธานกรรมการบริหารหอพัก ร่วมเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักศึกษา ภายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพัก โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไ้ด้แก่ นายฆิฆัมพร ฤทธายุวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายสมบูรณ์ หวังมั่นผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเอกวัฒน์ สิริโสภณวรกุล คณะนิติศาสตร์ รางวัลชมเชยและรางวัลพิเศษ ได้แก่ นายประกิต หลักบุญ คณะรัฐศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหอพัก ร่วมแสดงความยินดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอำนาจ เอี่ยมมา์
ภาพข่าว : คุณบุษบา ท้าวบุปผา จนท.ฝ่ายทะเบียน
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ