ปีการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ/สถาบัน
2529
   
2530
   
2531
   
2532
   
2533
   
2534
   
2535
   
2536
   
2537
   
2538
   
2539
   
2540
   
2541
   
2542
   
2543
   
2544
   
2545
   
2546
   
2547
   
2548
นายยุทธพงศ์ หงส์ชัชวาล สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2549
นางสาวจิดาภา รติรุ่งเรือง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2550
นางสาวทัศวรรณ์ เจียงทิพากร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2551
นายศิริพงศ์ อริยสุนทร รัฐศาสตร์
2552
นายศิริพงศ์ อริยสุนทร รัฐศาสตร์
2553
นายพีระศักดิ์ ชินชัยพงษ์ รัฐศาสตร์
2554
นายนพพล วัฒนากร รัฐศาสตร์
 
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา