ข้อมูลทั่วไป
   หน้าแรก
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างองค์การ
   คณะที่ปรึกษา
   คณะกรรมการบริหาร
   ทำเนียบประธานหอพัก
   ระเบียบมหาวิทยาลัย
   แผนงาน/โครงการ
   กระดานข่าว
   สมุดเยี่ยม
   เว็บกลุ่มกิจกรรมในกำกับ
   กลุ่ม ITTAG
   กลุ่มสภากาแฟ
   กลุ่ม R&DTC
   กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข

ที่
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ / ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กพน.)
1
ประชุม กพน. และกลุ่มกิจกรรมประจำเดือน
14,650 บาท / ตุลาคม 2552-กันยายน 2553
2
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
44,300 บาท / พฤศจิกายน 2552
3
ประกวดภาพถ่ายหอพักนักศึกษา
8,630 บาท / ธันวาคม 2552
4
กล่องแดงรับเรื่องร้องเรียน
2,200 บาท / มกราคม 2553
5
ทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2553
12,300 บาท / มกราคม 2553
6
บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
11,080 บาท / มกราคม 2553
7
ปฐมนิเทศอนุกรรมการหอพักนักศึกษา
4,100 บาท / มกราคม 2553
8
ชมรมขนหัวลุก
2,100 บาท / มกราคม 2553
9
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
4,500 บาท / มกราคม 2553
10
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ ภาค 2/2552
6,000 บาท / มกราคม 2553
11
วารสารหอพักนักศึกษา
22,300 บาท / มกราคม 2553
12
เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
5,000 บาท / กุมภาพันธ์ 2553
13
เด็กหอพบอธิการบดี
3,850 บาท / กุมภาพันธ์ 2553
14
มินิคอนเสิร์ต-เปิดโลกหอพัก
26,100 บาท / กุมภาพันธ์ 2553
15
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
44,000 บาท / มิถุนายน 2553
16
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ ภาค 1/2553
5,000 บาท / มิถุนายน 2553
17
เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
5,000 บาท / กรกฎาคม 2553
18
แรลลี่จักรยานหอพัก
19,000 บาท / กรกฎาคม 2553
19
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
4,100 บาท / สิงหาคม 2553
20
สัมมนาหอพักนักศึกษา
56,000 บาท / กันยายน 2553
กลุ่มพัฒนาศักยภาพ (R&DTC)
1
Thammasat Sharing Festival
35,720 บาืท / ธันวาคม 2553
2
Training Course
14,850 บาท / มิถุนายน 2553
3
Protential Magazine
6,600 บาท / มิถุนายน 2553
4
โยคะเพื่อสุขภาพ
8,480 บาท / มิถุนายน 2553
5
ตักบาตรประเพณี
9,750 บาท / มิถุนายน 2553
6
Idol Day
10,865 บาท / กรกฎาคม 2553
7
Training Day
10,700 บาท / สิงหาคม 2553
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITTAG)
1
พัฒนาเว็บไซท์
1,800 บาท / พฤศจิกายน 2552
2
ทบทวนรายวิชากลางภาค 2/2552
1,700 บาท / ธันวาคม 2552
3
COUNTDOWN 2010
4,500 บาท / ธันวาคม 2552
4
BADMINTON CHAMPIONSHIP 2010
7,750 บาท / มกราคม 2553
5
ครบรอบ 10 ปี ITTAG
5,000 บาท / กุมภาพันธ์ 2553
6
ทบทวนรายวิชาปลายภาค 2/2552
1,700 บาท / กุมภาพันธ์ 2553
7
จุลสาร MOUSE
14,000 บาท / มิถุนายน 2553
8
ปฐมนิเทศ ITTAG
1,980 บาท / กรกฎาคม 2553
9
ทบทวนรายวิชากลางภาค 1/2553
1,700 บาท / กรกฎาคม 2553
10
อบรมปฏิบัติการ DDD
11,200 บาท / กรกฎาคม 2553
11
พัฒนา Self Study Center

14,650 บาท / สิงหาคม 2553

12
เสวนา IT'53
3,240 บาท / สิงหาคม 2553
13
ทบทวนรายวิชากลางภาค 1/2553
1,700 บาท / สิงหาคม 2553
กลุ่มสโมสรนักศึกษาสภากาแฟ
1
พัฒนาห้องสภากาแฟก้าวสู่ปีที่ 9
5,450 บาท / ธันวาคม 2552
2
วิจารณ์ภาพยนตร์นอกกระแส 1
2,530 บาท / ธันวาคม 2552
3
มุมสายธารประชาธิปไตย
19,985 บาท / ธันวาคม 2552
4
หยิบหยอดสร้างนิสัย
5,650 บาท / ธันวาคม 2552
5
วารสารสภากาแฟ ภาคการศึกษา 2/2552
11,300 บาท / กุมภาพันธ์ 2553
6
วิจารณ์ภาพยนตร์นอกกระแส 2
2,530 บาท / มิถุนายน 2553
กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1
Dance For Health
16,200 บาท / พฤศจิกายน 2552 - กุมภาพันธ์ 2553
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
รวมจำนวนโครงการ
47 โครงการ
สำนักงานคณะกรรมการหอพักนักศึกษา (กพน.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคาร NOC C7 หมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0-2151-3006 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kpn_tu@hotmail.com
ติดต่อ กพน. คณะกรรมการ โครงสร้าง ความเป็นมา